Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού

Το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού ασκείται μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος που χορηγείται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες αποκλειστικά για τους πτυχιούχους των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα, για την άσκηση του επαγγέλματος και τη χρήση του τίτλου του Κοινωνικού Λειτουργού απαιτείται:

α) Πτυχίο αναγνωρισμένης από το κράτος σχολής Κοινωνικής Εργασίας της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης σχολής του εξωτερικού.

β) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 23/1992 και του άρθρου 54 του Ν. 3918/2011.

γ) Βεβαίωση Εγγραφής - Υποβολής Ετήσιας Δήλωσης Στοιχείων στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.


H βεβαίωση νομίμου άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού εκδίδεται από την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας. Η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει είτε στην προαναφερθείσα αρμόδια υπηρεσία, είτε μέσω ΚΕΠ, είτε ηλεκτρονικά (https://eugo.gov.gr/services/925f1506-2e17-4409-a9d1-a8e33ac61211). Προαπαιτούμενο για την έκδοση της άδειας νομίμου άσκησης του επαγγέλματος, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 110 του Ν. 4488/2017, είναι η βεβαίωση εγγραφής στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Η διαδικασία εγγραφής στο ΣΚΛΕ γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://mitroo.skle.gr/ όπου παρέχονται αναλυτικές οδηγίες.


Μετά την εγγραφή σας στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την βεβαίωση νομίμου άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού, όπως αναφέρονται στην Ελληνική Πύλη Ενιαίας Εξυπηρέτησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://eugo.gov.gr/services/925f1506-2e17-4409-a9d1-a8e33ac61211), που πρέπει να υποβάλετε είναι τα κάτωθι:


1. Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού (παρέχεται και συμπληρώνεται στην αρμόδια υπηρεσία).

2. Αντίγραφο πτυχίου των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού με επίσηση μετάφραση καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης (ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ).

3. Δύο φωτογραφίες διαστάσεων ταυτότητας.

4. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου.

  • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης της Ε.Ε.: Βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε, ή Πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής-κάρτα ευρωπαίου πολίτη.
  • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ομογενής: Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή Άδεια διαμονής ομογενούς.
  • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης τρίτης χώρας αλλά μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη: Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή Δελτίο νόμιμης διαμονής ή Προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.
  • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης τρίτης χώρας και διαμένει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας: Άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας.
  • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ενήλικας πολίτης τρίτων χωρών αλλά γεννήθηκε στην Ελλάδα ή έχει ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του: Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.
  • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης τρίτης χώρας αλλά είχε άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005 και εφόσον έχει συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος: Αντίγραφο δεκαετούς άδειας διαμονής.
  • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης τρίτης χώρας αλλά είναι παντρεμένος ή με σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα.
  • Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης τρίτης χώρας και έχει ως σκοπό του την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης: Αντίγραφο μπλε κάρτας Ε.Ε.

5. Βεβαίωση εγγραφής στο Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος.

6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια υπηρεσία).


Σε κάθε περίπτωση σας συστήνουμε να έρθετε σε επικοινωνία με την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας σας για επιβεβαίωση των παραπάνω καθώς και για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.


Τέλος, όποιος/α ασκεί το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού, χωρίς να έχει βεβαίωση νομίμου άσκησης επαγγέλματος, διώκεται ποινικά σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα Περιφερειακά Συμβούλια ή στο ΔΣ του ΣΚΛΕ, το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.


Η σχετική νομοθεσία που διέπει την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού βρίσκεται στα συνημμένα αρχεία. 

Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.