ΜΠΣ “Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση»

Οκτωβρίου 24 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014


Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Yγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης συνδιοργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση.
Το ΠΜΣ προκηρύσσει νέο διετή κύκλο σπουδών από το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 32210/Β7/30-3-2005 και του ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 456/8-4-2005, Τεύχος 2. Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί προς επιλογή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών συναφούς αντικειμένου ως οι νόμοι ορίζουν (άρθρο 16 παρ. 1α του Ν 2327/95) προερχόμενοι από Τμήματα: Επιστημών Υγείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Στατιστικής, Ασφαλιστικών Αναλογιστικών Μελετών, Διοικητικής Επιστήμης. καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 ΦΕΚ 114Α').
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι κατά ανώτατο όριο δέκα πέντε (15).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής είναι η συμμετοχή σε προσωπική συνέντευξη. Πρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, είναι ο βαθμός του πτυχίου, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύσεις - επιστημονικές ανακοινώσεις, πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του υποψηφίου, εντοπιότητα, συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις έως και 20/9/2013, στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Κτήριο 12, Α’ όροφος Μικράς Ασίας 75, Γουδή 115 27, τηλ. 210 746 2059, στη Γραμματεία του γραφείου της Καθηγήτριας Α. Λινού, με την ένδειξη «ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία»), τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
•     Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται από τη Γραμματεία).
•     2 φωτογραφίες ταυτότητας
•    Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
•    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
•    2 συστατικές επιστολές. Κάθε επιστολή θα είναι σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο από τον αντίστοιχο φορέα, με σαφή ένδειξη: «ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» και το όνομα του υποψηφίου.
•    Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
•    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο.
•    Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αντίγραφα πτυχίου, TOEFL score εάν υπάρχει) ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
•    Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL ;ή άλλο συναφές πιστοποιητικό εάν υπάρχει).
•    Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
•    Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠΜΣ.
•    Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη άποψη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Αναλόγως τον αριθμό των υποψηφίων και μετά από αρχικό έλεγχο των αιτήσεων, η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών δύναται να ορίσει γραπτές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην αγγλική γλώσσα εντός του πρώτου 15νθημέρου μηνός Οκτωβρίου 2013. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την ύλη, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων.
Οι επιτυχόντες φοιτητές και μόνον θα ειδοποιηθούν από την Γραμματεία σχετικά με την αποδοχή της αίτησης τους.
Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013. Τα μαθήματα θα γίνονται στην Αίθουσα Υπογείου του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται στα 1,000 Ευρώ ανά εξάμηνο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 10.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.:
    στη Γραμματεία του γραφείου της Καθηγήτριας Α. Λινού Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Μικράς Ασίας 75, Γουδή 115 27, τηλ. 210 746 2059
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και η περιγραφή του ΠΜΣ είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη διεύθυνση: http://grammateia.med.uoa.gr/. καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.envocc.gr.


Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Καθηγήτρια Αθηνά Λινού

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015