Παιδαγωγική επάρκεια μελών ΕΕΠ με πτυχίο ΑΕΙ – Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στις 11 Μαΐου κοινοποιήθηκε στο ΣΚΛΕ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με αριθμό πρωτ. 53398/Ε4/11-05-2022 στο οποίο αναφέρεται :

«…….

Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι:

1. Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μέχρι και την ψήφιση του ν.4589/2019 είχαν δικό τους ισχύον νομοθετικό πλαίσιο κατάρτισης αξιολογικών πινάκων για τη διενέργεια διορισμών και προσλήψεων.

2. Οι διατάξεις του ν.3848/2010 περί διενέργειας διαγωνισμού ΑΣΕΠ, στις οποίες περιλαμβανόταν και το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας αφορούσαν στους εκπαιδευτικούς.

3. Για την παιδαγωγική επάρκεια των μελών ΕΕΠ που ήταν πτυχιούχοι ΑΕΙ ίσχυε το αντίθετο από αυτό που ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ΑΕΙ, οι οποίοι -εφόσον δεν είχαν παιδαγωγική επάρκεια λόγω του πτυχίου τους- όφειλαν να την κατέχουν για να προταχθούν στους πίνακες.

4. Κατά την πρόσφατη (πριν από τρία έτη) θεσμοθέτηση κοινού συστήματος κατάρτισης πινάκων για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ με τον ν.4589/2019 ο νομοθέτης έθεσε την ίδια γενική συνθήκη για την παιδαγωγική επάρκεια εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ, ορίζοντας την ως πρόσθετο τυπικό προσόν το οποίο προτάσσει τους υποψήφιους που την κατέχουν στους πίνακες.

5. Ο νομοθέτης όρισε στον νέο νόμο μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 66), όπου στην παρ. 1 αναφέρονται όσες αφορούν στην πρώτη εφαρμογή του νόμου. Σε αυτήν την παράγραφο (περ. δ) εντάχθηκε η μεταβατική διάταξη που ισχύει για τα μέλη ΕΕΠ. Επιπρόσθετα, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίησή της προκειμένου να υπάρξει σαφής και ρητή αναφορά στους κλάδους ΕΕΠ με πτυχιούχους ΑΕΙ, πριν από την έκδοση της προηγούμενης προκήρυξης, προκειμένου να μην αιφνιδιαστούν οι υποψήφιοι.

6. Οι μεταβατικές διατάξεις της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, οι οποίες αποτελούν διατάξεις που προϋπήρχαν και είναι τροποποιήσεις του ν. 3848/2010, αφορούν τους εκπαιδευτικούς.

Τέλος, σχετικά με την αναφορά στην προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του συνόλου των διατάξεων που ισχύουν1 για την παιδαγωγική επάρκεια, όπως ακριβώς αναφέρονται και στην προκήρυξη 3ΕΑ/2022 (και στις δύο είναι το ίδιο κείμενο στο Κεφάλαιο Δ΄-Απαιτούμενα Δικαιολογητικά, στο στοιχείο 4-Αποδεικτικό διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας) αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υποψήφιος ΕΕΠ μπορεί να διαθέτει την παιδαγωγική επάρκεια λόγω του πτυχίου του σε άλλον κλάδο. Σημειώνεται ότι η παιδαγωγική επάρκεια είναι προσόν που αφορά στον υποψήφιο και αποκτάται άπαξ με κάποιον από τους τρόπους που αναλυτικά περιγράφονται, για αυτό εξάλλου και το παράρτημα (Ε΄) της παιδαγωγικής επάρκειας είναι κοινό για όλους (εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ) στις τρέχουσες καθώς και στις προηγούμενες προκηρύξεις»

Αντίγραφο του ολόκληρου του εγγράφου είναι διαθέσιμο στο τέλος της ανάρτησης

Υπενθυμίζουμε στους  συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς ότι η απάντηση του Υπουργείου Παιδείας έρχεται μετά από επιστολές των ίδιων των ενδιαφερομένων, του ΣΚΛΕ και άλλων φορέων σχετικά με τη σύγχυση που δημιουργείται σχετικά με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί για προσλήψεις στον τομέα της εκπαίδευσης.

Για μια ακόμη φορά ενημερώνουμε τα μέλη ότι πάγια και διαχρονική  θέση του ΣΚΛΕ αποτελεί το γεγονός ότι η Παιδαγωγική Επάρκεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνιστά  κύριο προσόν διορισμού αλλά πρόσθετο προσόν προς μοριοδότηση , όπως π.χ. οι διδακτορικοί ή  μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών,  κ.α. Με κάθε παρέμβασή του ο ΣΚΛΕ ζητά την κατάργηση της πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας δεδομένου ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού  Λειτουργού που δεν προβλέπει ως απαιτούμενο κανένα επιπλέον προσόν για την άσκηση του στον τομέα της εκπαίδευσης και την προσμέτρηση της ως πρόσθετο προσόν προς μοριοδότηση για όλους τους κοινωνικούς λειτουργούς , αντίστοιχα όπως οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος :

  • πριν από την έκδοση των σχετικών προκηρύξεων, με το υπ’ αριθμό 87/1-4-2022 έγγραφο του ενημέρωσε το ΥΠΕΘ ότι η  πρόβλεψη της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των κοινωνικών λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Κοινωνικού  Λειτουργού που δεν προβλέπει ως απαιτούμενο κανένα επιπλέον προσόν για την άσκηση του στον τομέα της εκπαίδευσης. 
  • με το υπ΄αριθμό 181/21-4-2022 έγγραφο του ενημέρωσε το ΥΠΕΘ όπως ακριβώς και το 2020 για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 σχετικά με την ανάγκη επικαιροποίησης των αποδεκτών τίτλων σπουδών για τον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας (Πρώην κλάδος ΠΕ18.09).
  • με το υπ΄αριθμό 182/28-4-2022 έγγραφό του διεκδικεί: την κατάργηση της πρόβλεψης της παιδαγωγικής επάρκειας ως απαραίτητου προσόντος για την ένταξη των Κοινωνικών Λειτουργών στον κύριο πίνακα επιλεξιμότητας, την άμεση διόρθωση των Απαιτούμενων Τίτλων Σπουδών για τις θέσεις με κωδικό 136 του κλάδου ΠΕ87 Υγείας - Πρόνοιας -Ευεξίας ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας και την άμεση σύσταση Κοινωνικής Υπηρεσίας σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας στελεχωμένης κατ ́ ελάχιστο από 1 Κοινωνικό Λειτουργό και 1 Ψυχολόγο σε θέσεις μόνιμου προσωπικού.

 

 

Διαβάστηκε 1815 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 31 Μαϊος 2022 10:25

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015