Διαμαρτυρία για την τροποποίηση διατάξεων Ν. 4488/2017 σχετικά με τη λειτουργία του ΝΠΔΔ Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Κύριο

Δεκεμβρίου 02 2022

Με το άρθρο 111 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85) συστάθηκε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος», με έδρα την Αθήνα,  πλήρως αυτοδιοικούμενο και ανεξάρτητο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας.

Σήμερα, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών έχει αναπτύξει 13 ενεργά Περιφερειακά Τμήματα και έχει εγγεγραμμένα  μέλη πάνω από 8.000 Κοινωνικούς Λειτουργούς.
Συμμετέχει με εκπροσώπους στην  Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (Ν.4445/2016, ΦΕΚ Α/85), Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας (Ν. 4538/2018, ΦΕΚ Α/85), Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (Ν. 4368/2016, ΦΕΚ Α/21), Εθνική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας (Ν. 4199/2013, ΦΕΚ Α/216).

Ο ΣΚΛΕ στην πρώτη γραμμή δράσης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, παρεμβαίνει ενεργά διεκδικώντας το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ισότητα, δικαιοσύνη και προστασία δικαιωμάτων.
Με τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 114 του Νόμου 4488/2017 (ΦΕΚ Α΄ 137) οριοθετήθηκε η οργάνωση και η λειτουργία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ως σωματειακής μορφής, προβλεπομένης ρητώς της υποχρεωτικής εγγραφής στα μητρώα του όλων όσων ασκούν στη χώρα μας το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού. Όπως όλα τα νπδδ αντίστοιχης μορφής (σωματειακής), ο ΣΚΛΕ στηρίζεται αποκλειστικά σε ίδιους πόρους και είναι πλήρως αυτοχρηματοδοτούμενος, χωρίς να επιβαρύνει με την λειτουργία του τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό προβλέπεται, εξάλλου, ρητώς στο άρθρο 114 παρ. 1 του Νόμου 4488/2017, σύμφωνα με το οποίο οι αποδοχές, αποζημιώσεις και λοιπά έξοδα των υπαλλήλων του ΣΚΛΕ καλύπτονται από ίδιους πόρους και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός.
Ο ΣΚΛΕ, ως νπδδ, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, ενώ οι πράξεις του οικείου ΔΣ υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας και σε οικονομικό έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής του άρθρου 94 του Νόμου 4488/2017.
Στο πλαίσιο αυτό οι διατάξεις των άρθρων 84 παρ. 5 και 97 παρ. 10 του Νόμου 4488/2017 καθιερώνουν την αποζημίωση των δαπανών μετακίνησης και διαμονής των αιρετών οργάνων διοίκησης του ΣΚΛΕ, εφόσον πραγματοποιούνται για τη συμμετοχή στα οικεία συλλογικά όργανα ή για την εκπροσώπηση του ΣΚΛΕ.
Εντελώς, ξαφνικά, και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή επικοινωνία από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Υπουργείο Οικονομικών, διερευνώντας σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας διάταξη για τη θέσπιση του ακαταδίωκτου για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς που διερευνούν υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων, διαπιστώθηκε ότι στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Επείγουσες φορολογικές ρυθμίσεις – Τροποποίηση του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» περιλαμβάνονται διατάξεις που καταργούν τη δυνατότητα λήψης  απόφασης για τη ρύθμιση της δαπάνης μετακίνησης και διαμονής των μελών των αιρετών οργάνων του ΣΚΛΕ.

Ειδικότερα πρόκειται για τα κάτωθι:
•    Άρθρο 37 (Άρθρο 23 στο Σχέδιο Νόμου της ανοιχτής διαβούλευσης)  Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 84 ν. 4488/2017 σύμφωνα με τι οποίο: Στην παρ. 5 του άρθρου 84 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), καταργούνται το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο, περί δαπανών μετακίνησης και διαμονής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Οι θέσεις στο ΔΣ είναι τιμητικές και άμισθες. Τα μέλη του ΔΣ του ΣΚΛΕ, εφόσον είναι υπάλληλοι δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, δεν μετατίθενται κατά τη διάρκεια της θητείας τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.».
•    Άρθρο 38 (Άρθρο 24 στο Σχέδιο Νόμου της ανοιχτής διαβούλευσης) Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.) – Κατάργηση παρ. 10 άρθρου 97 ν. 4488/2017 με το οποίο καταργείται η παρ. 10 του άρθρου 97 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), περί δαπανών μετακίνησης και διαμονής των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, καταργείται.

Οι εισηγούμενες ρυθμίσεις είναι αδικαιολόγητες και επιχειρούν παρέμβαση σε ζητήματα αμιγώς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας ενός ανεξάρτητου, αυτοδιοίκητου και αυτοχρηματοδοτούμενου νπδδ, το οποίο κατ’ ουδένα τρόπο επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
Όχι απλά παραγνωρίζουν την ειδική φύση του ΣΚΛΕ ως νπδδ σωματειακής μορφής και παραβλέπουν πλήρως την διοικητική και την οικονομική του αυτοτέλεια, αλλά επιχειρούν κατά τρόπο αθέμιτο  να ελέγξουν ή να περιορίσουν τη δράση του και να καταργήσουν στην ουσία του, το αυτοδιοίκητο του Συνδέσμου, με ορατό τον κίνδυνο μελλοντικών περαιτέρω παρεμβάσεων σε θέματα όπως η δεοντολογία του επαγγέλματος, η διαδικασία πειθαρχικών διώξεων ή ακόμα και αυτή η σύνθεση και η λειτουργία του ΔΣ.
Επιπλέον, δεν γίνεται αντιληπτή και η σκοπιμότητά τους, αφού ήδη ο ΣΚΛΕ για την πραγματοποίηση των μετακινήσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβουλίων εφαρμόζει ειδικό Κανονισμό που βασίζεται σε αντίστοιχες διατάξεις ενώ για την εξοικονόμηση πόρων οι ανωτέρω αναφερόμενες μετακινήσεις έχουν περιοριστεί στις απολύτως αναγκαίες αξιοποιώντας υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης.
Το μόνο αποτέλεσμα που έχουν οι εισηγούμενες τροποποιήσεις του Ν. 4488/2017 θα είναι να διαταράξουν την εύρυθμη λειτουργία του ΣΚΛΕ, αφού τα  μέλη των αιρετών οργάνων διοίκησης του αδυνατούν και πάντως δεν μπορούν να υποχρεωθούν να καλύπτουν εξ ιδίων πόρων τις δαπάνες μετακίνησης και διαμονής τους, ιδίως κατά την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. Το στοιχείο αυτό επιδρά αρνητικά στις δράσεις του ΣΚΛΕ και υπονομεύει τη διαρκή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών του.
Τέλος, η εισαγωγή των ανωτέρω ρυθμίσεων αποτελεί διακριτική δυσμενή μεταχείριση, καθώς ΜΟΝΟ για το ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ καταργούνται, τη στιγμή που για ΟΛΑ τα άλλα ομοειδή ΝΠΔΔ επαγγελματικών συλλόγων με αιρετή διοίκηση, αυτοδιοίκητο, χωρίς σύνδεση με τον Κρατικό Προϋπολογισμό  ισχύουν πανομοιότυπες ρυθμίσεις νόμων ή υπουργικών αποφάσεων που προβλέπουν τη δαπάνη των μετακινήσεων εκτός έδρας των μελών των συλλογικών οργάνων τους.


Ο ΣΚΛΕ εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και  ζητά την απόσυρση από το νομοσχέδιο ήδη από το στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης, των ρυθμίσεων των άρθρων 37 και 38 και τη διατήρηση αναλλοίωτων των διατάξεων των άρθρων 84 παρ. 5 και 97 παρ. 10 του Νόμου 4488/2017, αφενός μεν με σχόλιά του στη δημόσια διαβούλευση τα οποία δεν έγιναν αποδεκτά, αφετέρου δε με επιστολή του στους συναρμόδιους Υπουργούς στην οποία δεν ελήφθη έγγραφη απάντηση.

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.