Γιατί να γίνω μέλος στο ΣΚΛΕ;

 


Που σπουδάζει κανείς κοινωνική εργασίαΟ ορισμός για την Κοινωνική Εργασία όπως αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών του Ιουλίου 2014 έχει ως εξής:

"Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να ενισχύσει την ευημερία τους."

 


Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας ( Σ.Κ.Λ.Ε.), ιδρύθηκε το 1955 και αποτελεί επίσημα αναγνωρισμένο επαγγελματικό – επιστημονικό σωματείο. Εκπροσωπεί επαγγελματικά και επιστημονικά πανελλαδικά τους 5000 Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας και διαθέτει Τοπικά Τμήματα σε όλη την Ελλάδα

Σημαντικοί σκοποί της λειτουργίας του είναι: 
Α) Η συμβολή στην εφαρμογή των αρχών και των μεθόδων της Κοινωνικής Εργασίας.
Β) Η συμβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία, στην κατοχύρωση του Κοινωνικού Λειτουργού.
Γ) Η μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, η γνωμοδότηση, η παρέμβαση για την αντιμετώπισή τους και η συνεργασία με τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς.
Δ) Η πληροφόρηση της κοινής γνώμης και η εκπροσώπηση του επαγγέλματος στους διάφορους φορείς.
Ε) Η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης, με τελικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής.
Στ) Η συμμετοχή του Σωματείου στην διαμόρφωση και σχεδιασμό της Κοινωνικής Πολιτικής.

Η πλούσια και σημαντική δραστηριότητά του στο πλαίσιο της προώθησης των παραπάνω σκοπών, έχει τριπλή σημασία. Αφορά τον Κοινωνικό Λειτουργό ως επιστήμονα και επαγγελματία, αφορά το μοντέλο ανάπτυξης της κοινωνικής πολιτικής σε κάθε τομέα δραστηριότητας, με τελικό αποδέκτη και κυρίαρχο ζητούμενο το άτομο ως ενεργό μέλος σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

Επιγραμματικά η με το παραπάνω περιεχόμενο δραστηριότητα κινείται στους ακόλουθους άξονες:

Α) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Όπως προαναφέρθηκε, διαθέτει 26 Περιφερειακά και Νομαρχιακά Τμήματα, τα οποία έχουν αναπτύξει πλούσια δραστηριότητα στις περιοχές του χώρου ευθύνης τους για την προώθηση της κοινωνικής πολιτικής και την άρση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού.
Οργανώνει κάθε χρόνο τη Διεθνή Ημέρα Δράσης της Κοινωνικής Εργασίας με μεγάλη επιτυχία..
Δημιούργησε και λειτουργεί, με τη συμμετοχή κοινωνικών επιστημόνων με αναμφισβήτητη επαγγελματική εμπειρία, επιτροπές εργασίας για τη συνεχή μελέτη, αξιολόγηση και το σχεδιασμό καινοτόμων πρακτικών και μεθόδων στους τομείς: 

1. της Εκπαίδευσης.
2. της Υγείας – Πρόνοιας.
3. της Δικαιοσύνης.
4. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
5. της Εργασίας.

Β) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Έχει διοργανώσει με τεράστια επιτυχία τέσσερα (4) πανελλήνια Συνέδρια, πολλά Περιφερειακά με την ίδια επιτυχία και έχει συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής σε πολλά επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες.

Εκδίδει με τεράστια επιτυχία την επιστημονική επιθεώρηση «Κοινωνική Εργασία», όπου φιλοξενούνται άρθρα και μελέτες έγκριτων κοινωνικών επιστημόνων με τεράστια απήχηση, καθώς και τον « Κοινωνικό Λειτουργό», τριμηνιαία επιστημονική και ενημερωτική έκδοση.
Έχει ακόμα προχωρήσει στην έκδοση και των Πρακτικών: 
1. του Πανελλήνιου Συνεδρίου « Κοινωνικές Υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», που διοργανώθηκε από το Σ.Κ.Λ.Ε. και Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. το 1993 και
2. του Πανελλήνιου Συνεδρίου « Κοινωνικές Υπηρεσίες και Κοινωνική Εργασία στην Υγεία και την Πρόνοια, Αναγκαιότητα και όχι Πολυτέλεια», που διοργανώθηκε από το Σ.Κ.Λ.Ε. και την Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. το 1996.


Ακόμη διαθέτει Βιβλιοθήκη με βιβλία ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος για την Κοινωνική Πολιτική. Επίσης, έχει δημιουργήσει Μητρώο Ανέργων Κοινωνικών Λειτουργών.

Τέλος αυτή τη στιγμή προχωρεί στη δημιουργία ιστοσελίδας στο INTERNET, με στόχο αυτή να αποτελέσει κόμβο πληροφόρησης και υποστήριξης στο έργο των Κοινωνικών Λειτουργών και γενικότερα των κοινωνικών επιστημόνων της χώρας.

Γ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών και της Ένωσης Κοινωνικών Λειτουργών των Εθνικών Συνδέσμων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Συνεργάστηκε και συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης για θέματα της Κοινωνικής Εργασίας.
Συνεργάζεται με το Γιουγκοσλαβικό Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών και άλλους Βαλκανικούς και Ευρωπαϊκούς Συνδέσμους για ίδρυση Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Δ) ΘΕΣΜΙΚΑ – ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σημαντική δραστηριότητα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι και η διατύπωση προτάσεων για όλα τα κοινωνικά ζητήματα της χώρας μας, καθώς και η συνεχής μελέτη – αξιολόγηση των πολιτικών και πρακτικών για την αντιμετώπιση τους, μέσω της δραστηριότητας των οργάνων και των επιτροπών του. 
Ακόμα βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με όλα τα Υπουργεία και άλλους φορείς της χώρας μας για τη διατύπωση προτάσεων στην κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων.
Συμμετέχει με εκπροσώπους του σε εθνικές θεσμικές επιτροπές σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής με πιο σημαντικό τις ακόλουθες:
1. Συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας
2. Συμμετοχή στο Συντονιστικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές     Ανάγκες.

Εκπροσωπείται στα Διοικητικά Συμβούλια όλων των μεγάλων κοινωνικοπρονοιακών φορέων.
Έχει συμμετάσχει σαν φορέας συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στην υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας, ενώ έχει συμμετάσχει σαν εταίρος στην υλοποίηση προτάσεων σε κοινοτικές πρωτοβουλίες του άξονα απασχόλησης.
Ενδεικτικά στον τομές αυτό αναφέρουμε τη συμμετοχή του Σ.Κ.Λ.Ε. :

Α) Στο σχεδιασμό και υλοποίηση του σχεδίου με τίτλο « ΟΔΥΣΣΕΑΣ», Έλληνες ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και επαναπατριζόμενοι πολιτικοί πρόσφυγες, Κοινωνική Ένταξη μέσω της υποστήριξης και κατάρτισης. ( Integra)
Β) Στο σχεδιασμό και υλοποίηση του σχεδίου «Φοίνιξ», Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους ομογενείς.

Συμπερασματικά, στα 49 χρόνια λειτουργίας του ο Σ. Κ. Λ. Ε. συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη και την καθιέρωση κοινωνικών προγραμμάτων, όπως τα Κ.Α.Π.Η., Κοινωνικές Υπηρεσίες στην τοπική αυτοδιοίκηση, Βοήθεια στο Σπίτι, ενώ σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας του δεν έχει σταματήσει να μελετάει όλα τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα του τόπου μας και να δραστηριοποιείται στην κατεύθυνση της υιοθέτησης των κατάλληλων πρακτικών και πολιτικών για την αντιμετώπισή τους. 

Μέσα από αυτή τη δράση του ο Σ.Κ.Λ.Ε., Ως Κοινωνικός Φορέας έχει κατακτήσει την απόλυτη επιστημονική αποδοχή και αποτελεί αξιόπιστο σύμβουλο της πολιτείας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, ενώ οι θέσεις του όχι μόνο είναι αξιοπρόσεκτες, αλά αποτελούν είτε λύση, είτε νέα προοπτική για θέματα που αφορούν την κοινωνία, τις δομές της και τη συμπεριφορά προς το άτομο.

 


Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Τμημάτων του ΣΚΛΕ, όπως ψηφίστηκε απο τη Γενική Συνέλευση των Μελών στις 8-5-2009 επισυναπτεται


Το καταστατικό του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις 7-4-2006 περιέχεται στο επισυναπτόμενο αρχείο


Μετά τις εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου 2022, συγκροτήθηκαν τα Περιφερειακά Συμβούλια του ΣΚΛΕ, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4488/2017, ως ακολούθως:

 

Π.Τ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόεδρος:                        ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΛΑΜΑ

Αντιπρόεδρος:                 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΒΟΥΚΗΣ

Γενική Γραμματέας:        ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ

Αν/τής Γραμματέας:       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Ταμίας:                               ΞΑΝΘΗ ΚΕΣΚΙΝΗ

Μέλος:                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΟΥΤΖΙΑΣ

Μέλος:                               ΝΕΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Π.Τ. Αττικής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόεδρος:                         ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΩΡΟΥ

Αντιπρόεδρος:                  ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΑΝΟΥ

Γενική Γραμματέας:         ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

Αν/τής Γραμματέας:        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ταμίας:                                ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Μέλος:                                ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΙΑΡΑΣ

Μέλος:                                ΘΩΜΑΣ ΖΑΚΑΛΚΑΣ 

Π.Τ. Βορείου Αιγαίου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πρόεδρος:                           ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ

Γενικός Γραμματέας:         ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Ταμίας:                                 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ

Μέλος:                                 ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

Μέλος:                                 ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΑΒΗ 

Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόεδρος:                         ΖΩΙΤΣΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

Αντιπρόεδρος:                   ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΑΓΚΛΑ

Γενική Γραμματέας:          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ

Αν/τής Γραμματέας:         ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ

Ταμίας:                              ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΣΑΡΗ

Μέλος:                               ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλος:                               ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόεδρος:                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΒΛΙΑΡΑ 

Γενική Γραμματέας:           ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ταμίας:                               ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ 

Μέλος:                                ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΟΥ

Μέλος:                                ΣΟΦΙΑ ΤΣΕΓΓΕΝΕ

Π.Τ. Ηπείρου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόεδρος:                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

Αντιπρόεδρος:                 ΒΑΝΕΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γενικός Γραμματέας:       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΣΚΗΣ

Αν/τρια Γραμματέας:      ΣΟΝΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ταμίας:                             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΦΑ

Μέλος:                              ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΑΡΟΒΑΣΙΛΗ

Μέλος:                              ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΟΥ 

Π.Τ. Θεσσαλίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πρόεδρος:                          ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ

Αντιπρόεδρος:                   ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ

Γενική Γραμματέας:          ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ

Αν/τής  Γραμματέας:        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΖΙΟΣ

Ταμίας:                                ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλος:                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΚΟΣ

Μέλος:                                ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΒΑΛΣΑΜΗ 

Π.Τ. Ιονίων Νήσων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πρόεδρος:                          ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΩΜΑΙΟΥ

Γενική Γραμματέας:           ΣΟΦΙΑ ΧΟΡΤΗ

Ταμίας:                               ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ

Μέλος:                                ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

Μέλος:                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 

Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Πρόεδρος:                         ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Αντιπρόεδρος:                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

Γενική Γραμματέας:            ΕΛΕΝΑ ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΟΥ

Αν/τής Γραμματέας:           ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΟΥΛΙΔΗΣ

Ταμίας:                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΓΙΑΤΗΣ

Μέλος:                                 ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Μέλος:                                 ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΓΡΗ 

Π.Τ. Κρήτης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πρόεδρος:                         ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΗΛΙΟΥ

Αντιπρόεδρος:                   ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΚΗ

Γενικός Γραμματέας:         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ

Αν/τής Γραμματέας:          ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

Ταμίας:                               ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ

Μέλος:                                ΔΟΜΗΝΙΚΗ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ

Μέλος:                                ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΧΕΡΙΔΗ 

Π.Τ. Νοτίου Αιγαίου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόεδρος:                          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ

Γενικός Γραμματέας:          ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ

Ταμίας:                               ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΥΚΟΠΑΝΤΗ

Μέλος:                                ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μέλος:                                ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ 

Π.Τ. Πελοποννήσου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πρόεδρος:                          ΠΕΤΡΟΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

Αντιπρόεδρος:                   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ

Γενική Γραμματέας:           ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΠΑΛΗ

Αν/τρια Γραμματέας:         ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΑΚΟΥ

Ταμίας:                               ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΑΚΟΥ

Μέλος:                               ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ

Μέλος:                               ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ 

Π.Τ. Στερεάς Ελλάδας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πρόεδρος:                          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΝΤΣΗΣ

Αντιπρόεδρος:                   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΝΗ

Γενική Γραμματέας:           ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ

Αν/τρια Γραμματέας:         ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΚΙΤΣΑ

Ταμίας:                               ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΥΚΟΣ

Μέλος:                               ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΚΟΥ

Μέλος:                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 

 


Μετά από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΛΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 • Πρόεδρος:  Τριανταφυλλιά (Φυλλιώ) Αθανασίου
 • Αντιπρόεδρος Α΄:  Αθανάσιος Σπύρου
 • Αντιπρόεδρος Β΄:  Όλγα Βερικάκη
 • Γενικός Γραμματέας:  Γεώργιος Λουκάς
 • Οργανωτικός Γραμματέας:  Κωνσταντίνος Βαγιάτης
 • Ταμίας:  Περικλής Τζιάρας
 • Υπεύθυνη Διαδικτύου &
  Ηλεκτρονικών Εκδόσεων:  Αμαλία Γκώρου
 • Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων:  Αγγελική Ρουμελιώτου
 • Μέλος:  Νικόλαος Ζέρβας
 • Μέλος:  Ιωάννης Ρεμπούτζιας
 • Μέλος:  Ευθυμία (Έφη) Θάνου
 • Μέλος:  Γεώργιος Σαμπροβαλάκης
 • Μέλος:  Κυριάκος Φουλίδης

Σελίδα 6 από 6

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015