Γιατί να γίνω μέλος στο ΣΚΛΕ;

 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στη χώρα μας η κοινωνική εργασία, ως αντικείμενο σπουδών, είναι τετραετούς φοίτησης, και λαμβάνει χώρα σε τρία αμιγώς Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής & Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) και ως κατεύθυνση στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Όσοι ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό, χρειάζεται να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προκειμένου να ασκήσει κάποιος/α το επάγγελμα του κοινωνικού λειτουργού θα πρέπει να λάβει αναγνώριση τίτλου σπουδών ισότιμου & αντίστοιχου με ελληνικό τίτλο σπουδών από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Αναγνώρισης- ΔΟΑΤΑΠ/  https://www.doatap.gr/

o Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης https://sw.duth.gr/

o Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής https://sw.uniwa.gr/

o Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου https://www.hmu.gr/sw/

o Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών http://www.edu-sw.upatras.gr/

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Οι απόφοιτοι των σχολών της Κοινωνικής Εργασίας γίνονται δεκτοί σε πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που υλοποιούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:

 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση- Ένταξη Ετεροτήτων» του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

https://pms.sw.duth.gr/pmssw2/index.php/el/

 Δι-ιδρυματικό, Διατμηματικό Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες» από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 1935 Β’/19-04-2022).

https://sw.uniwa.gr/metaptychiakes-spoydes/metaptychiako-programma/

 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Συμβουλευτική» (Counselling) των Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης & της Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. https://counselling.ecd.uoa.gr/

 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. https://healthcare-management.uniwa.gr/

 Η κοινωνική εργασία είναι ένας ακαδημαϊκός κλάδος και ένα εφαρμοσμένο επάγγελμα ανθρωπιστικών σπουδών όπου ασχολείται με την κάλυψη των βασικών αναγκών ατόμων, οικογενειών, ομάδων, κοινοτήτων και της κοινωνίας στο σύνολό της για την ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής τους ευημερίας.

Η πρακτική της κοινωνικής εργασίας βασίζεται σε τομείς, όπως η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, η υγεία, οι πολιτικές επιστήμες, η κοινοτική ανάπτυξη, το δίκαιο και τα οικονομικά και εμπλέκεται με συστήματα και πολιτικές ώστε να πραγματοποιήσει αξιολογήσεις, να αναπτύξει παρεμβάσεις και να ενισχύσει την κοινωνική λειτουργικότητα. 

Η πρακτική της κοινωνικής εργασίας συχνά χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Η μίκρο-εργασία περιλαμβάνει την απευθείας εργασία με άτομα και οικογένειες, όπως η παροχή ατομικής συμβουλευτικής/θεραπείας ή η παροχή βοήθειας σε μια οικογένεια στην πρόσβαση σε υπηρεσίες. Η μέσο-εργασία περιλαμβάνει εργασία με ομάδες και κοινότητες, όπως η διεξαγωγή ομαδικής θεραπείας ή η παροχή υπηρεσιών για κοινοτικούς φορείς. Η μάκρο-εργασία περιλαμβάνει την προώθηση της αλλαγής σε μεγαλύτερη κλίμακα μέσω της υπεράσπισης, της συνηγορίας, της διεκδίκησης αλλαγών στην κοινωνική πολιτική, της ανάπτυξης έρευνας, της μη κερδοσκοπικής και της δημόσιας διοίκησης ή της συνεργασίας με κρατικούς φορείς.

Ο ορισμός για την Κοινωνική Εργασία όπως αποφασίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών του Ιουλίου 2014 έχει ως εξής:

"Η Κοινωνική Εργασία είναι εφαρμοσμένο επάγγελμα αλλά και ακαδημαϊκό πεδίο που προωθεί την κοινωνική αλλαγή και ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση και απελευθέρωση των ανθρώπων. Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της συλλογικής ευθύνης και του σεβασμού της διαφορετικότητας είναι κεντρικές στην κοινωνική εργασία, η οποία θεμελιώνεται από τις θεωρίες της κοινωνικής εργασίας, των κοινωνικών επιστημών, των ανθρωπιστικών επιστημών και τη γηγενή γνώση και συνδέει ανθρώπους και δομές για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής αλλά και να ενισχύσει την ευημερία τους."

 


Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) ιδρύθηκε ως σωματείο το 1955. 

Με το άρθρο 111 του Ν.4387/2016 ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος  μετεξελίχθηκε σε ανεξάρτητο και αυτοδιοίκητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ένα θεσμικό αίτημα του κλάδου το οποίο υλοποιήθηκε μετά από πολυετείς προσπάθειες. Με τα άρθρα 75-115 του Ν.4488/2017 νομοθετήθηκε η οργάνωση και η λειτουργία του ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ. Σήμερα, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκπροσωπεί επιστημονικά και επαγγελματικά όλους/όλες τους/τις Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας με περισσότερα από 8.500 εγγεγραμμένα μέλη.

Τακτικά μέλη είναι υποχρεωτικά όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί που είναι απόφοιτοι (α) των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ Αθήνας (νυν Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής), Πάτρας (νυν Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας - Πανεπιστήμιο Πατρών) και Ηρακλείου (νυν Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο) και του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία (νυν Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και (β) σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα και αντίστοιχα με τα διπλώματα των ημεδαπών σχολών και τμημάτων.

Όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί της χώρας, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουν κοινά επαγγελματικά δικαιώματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, όπως αυτά καθορίζονται με το ΠΔ 50/1998 και ασκούν το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως (ΠΔ 23/1992).

Τα όργανα διοίκησης του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, είναι το ανώτατο όργανο και εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των μελών στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από δεκατρία μέλη και εκλέγονται από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη με τριετή θητεία. Στο Σύνδεσμο, επίσης,  λειτουργεί Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή και Συνέλευση Προέδρων.

Σκοποί του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι:   

 • η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών,
 • η συμβολή στην εφαρμογή των αρχών και μεθόδων της κοινωνικής εργασίας,
 • η συμβολή στη βελτίωση της εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία, στην κατοχύρωση του ρόλου του κοινωνικού λειτουργού στα διάφορα πλαίσια δουλειάς, στη συνεργασία με τους φορείς κοινωνικής εργασίας για τη βελτίωση της προσφοράς των υπηρεσιών τους,
 • η μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων, η γνωμοδότηση, η παρέμβαση για την αντιμετώπιση τους και η συνεργασία με τις αρχές και τους αρμόδιους φορείς,
 • η συνένωση όλων των Κοινωνικών Λειτουργών, η προστασία του επαγγέλματος και του τίτλου σπουδών,
 • η πληροφόρηση της κοινής γνώμης και εκπροσώπηση του επαγγέλματος σε θεσμικά όργανα και διεθνείς οργανισμούς του κλάδου των κοινωνικών λειτουργών,
 • η ευαισθητοποίηση των κοινωνικών ομάδων σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και στην ανάπτυξη συλλογικής δράσης, με τελικό στόχο την επίτευξη της κοινωνικής αλλαγής,
 • η συμμετοχή του στη διαμόρφωση και σχεδιασμό της Κοινωνικής Πολιτικής.

Με σκοπό την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των Κοινωνικών Λειτουργών στη δράση του Συνδέσμου έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν 13 Περιφερειακά Τμήματα ανά την επικράτεια.

Ο ΣΚΛΕ συμμετέχει με εκπροσώπους στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας, το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής Υιοθεσίας, την Εθνική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, την Εθνική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας και το Εθνικό Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Δικαιωμάτων. Επίσης, είναι μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κοινωνικών Λειτουργών (www.ifsw.org)

Τέλος, ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος εκδίδει ανά τρίμηνο από το 1986 την Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών «Κοινωνική Εργασία», η οποία πλέον εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή  (www.socwork.gr).  Η επιστημονική αυτή έκδοση προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια βήμα στους συναδέλφους κοινωνικούς λειτουργούς, αλλά και σε άλλους κοινωνικούς επιστήμονες στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας, για να εκφράσουν και να καταγράψουν θεωρητικές απόψεις, επαγγελματική εμπειρία και ερευνητικό έργο.


 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που διέπει τη λειτουργία των Τοπικών Τμημάτων του ΣΚΛΕ, όπως ψηφίστηκε απο τη Γενική Συνέλευση των Μελών στις 8-5-2009 επισυναπτεται


Το καταστατικό του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις 7-4-2006 περιέχεται στο επισυναπτόμενο αρχείο


Μετά τις εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου και στις 2 Μαρτίου 2022, συγκροτήθηκαν τα Περιφερειακά Συμβούλια του ΣΚΛΕ, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4488/2017, ως ακολούθως:

 

Π.Τ. Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 6983768189

Πρόεδρος:                      ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΛΑΜΑ

Αντιπρόεδρος:                ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΒΟΥΚΗΣ

Γενική Γραμματέας:        ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ

Αν/τής Γραμματέας:       ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Ταμίας:                            ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΜΠΟΥΤΖΙΑΣ

Μέλος:                             ΞΑΝΘΗ ΚΕΣΚΙΝΗ

Μέλος:                             ΝΕΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

Π.Τ. Αττικής

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόεδρος:                       ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΩΡΟΥ

Αντιπρόεδρος:                 ΕΥΘΥΜΙΑ ΘΑΝΟΥ

Γενική Γραμματέας:         ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΒΟΥΛΑΡΕΑ

Αν/τής Γραμματέας:        ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ταμίας:                             ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Μέλος:                              ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΖΙΑΡΑΣ

Μέλος:                              ΘΩΜΑΣ ΖΑΚΑΛΚΑΣ 

Π.Τ. Βορείου Αιγαίου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 6971603210

Πρόεδρος:                         ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ

Γενικός Γραμματέας:         ΡΑΦΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ

Ταμίας:                              ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΕΛΛΗΣ

Μέλος:                               ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ

Μέλος:                               ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΑΒΗ 

Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 6971645790

Πρόεδρος:                         ΖΩΙΤΣΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

Αντιπρόεδρος:                  ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΖΑΓΚΛΑ

Γενική Γραμματέας:          ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΟΥΡΓΟΥΡΙΝΗ

Αν/τής Γραμματέας:         ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ

Ταμίας:                              ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΥΣΣΑΡΗ

Μέλος:                               ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλος:                               ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 

Π.Τ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόεδρος:                          ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΒΛΙΑΡΑ 

Γενική Γραμματέας:           ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ταμίας:                               ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΟΥ 

Μέλος:                                ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ

Μέλος:                                ΣΟΦΙΑ ΤΣΕΓΓΕΝΕ

Π.Τ. Ηπείρου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πρόεδρος:                       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

Αντιπρόεδρος:                 ΒΑΝΕΣΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γενικός Γραμματέας:       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΣΚΗΣ

Αν/τρια Γραμματέας:      ΣΟΝΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ταμίας:                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΑΛΑΦΑ

Μέλος:                             ΔΗΜΗΤΡΑ ΨΑΡΟΒΑΣΙΛΗ

Μέλος:                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΕΖΑ

Π.Τ. Θεσσαλίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Πρόεδρος:                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ

Αντιπρόεδρος:                  ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ

Γενική Γραμματέας:          ΕΛΕΝΗ ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ

Αν/τής  Γραμματέας:        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΖΙΟΣ

Ταμίας:                              ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μέλος:                               ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΛΚΟΥΤΗ

Μέλος:                               ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΒΑΛΣΑΜΗ 

Π.Τ. Ιονίων Νήσων

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 6981950076


Πρόεδρος:                          ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΩΜΑΙΟΥ

Γενική Γραμματέας:           ΣΟΦΙΑ ΧΟΡΤΗ

Ταμίας:                               ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑ

Μέλος:                                ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

Μέλος:                                ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΑΜΑΝΟΣ 

Π.Τ. Κεντρικής Μακεδονίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 6983804877

Πρόεδρος:                          ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΟΥΛΙΔΗΣ

Αντιπρόεδρος:                    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΖΙΡΓΙΑΝΝΗΣ

Γενική Γραμματέας:            ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Αν/τής Γραμματέας:           ΣΕΒΑΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Ταμίας:                                ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΑΝΑΜΠΑΣΗ

Μέλος:                                 ΒΑΡΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μέλος:                                 ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΓΡΗ

Π.Τ. Κρήτης

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 6981889026

 

Πρόεδρος:                        ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΧΕΡΙΔΗ

Αντιπρόεδρος:                  ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΑΓΟΡΑΚΗ

Γενικός Γραμματέας:        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗΣ

Αν/τής Γραμματέας:         ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ

Ταμίας:                              ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΚΚΩΝΗΣ

Μέλος:                               ΔΟΜΙΝΙΚΗ ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗ

Μέλος:                               ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΑΡΗ

Π.Τ. Νοτίου Αιγαίου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 6971737183

Πρόεδρος:                          ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ

Γενικός Γραμματέας:          ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΥΣΗΣ

Ταμίας:                               ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Μέλος:                                ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ

Μέλος:                                ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΔΡΙΩΤΗ 

Π.Τ. Πελοποννήσου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 6981890551

 

Πρόεδρος:                          ΠΕΤΡΟΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ

Αντιπρόεδρος:                   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΕΒΑΡΑΚΗ

Γενική Γραμματέας:           ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΜΠΑΛΗ

Αν/τρια Γραμματέας:         ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΑΚΟΥ

Ταμίας:                               ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΛΑΠΕΤΣΑ

Μέλος:                               ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΑΚΟΥ

Μέλος:                               ΑΘΗΝΑ ΜΑΓΚΟΥΡΙΛΟΥ 

Π.Τ. Στερεάς Ελλάδας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. - 6984159324

 

Πρόεδρος:                        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΝΤΣΗΣ

Αντιπρόεδρος:                  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΝΗ

Γενική Γραμματέας:          ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ

Αν/τρια Γραμματέας:       ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΑΚΙΤΣΑ

Ταμίας:                              ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΥΚΟΣ

Μέλος:                              ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΚΟΥ

Μέλος:                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΟΥΣΤΑΚΑ 

 


Μετά από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΛΕ συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

 • Πρόεδρος:  Τριανταφυλλιά (Φυλλιώ) Αθανασίου
 • Αντιπρόεδρος Α΄:  Αθανάσιος Σπύρου
 • Αντιπρόεδρος Β΄:  Όλγα Βερικάκη
 • Γενικός Γραμματέας:  Γεώργιος Λουκάς
 • Οργανωτικός Γραμματέας:  Κωνσταντίνος Βαγιάτης
 • Ταμίας:  Περικλής Τζιάρας
 • Υπεύθυνη Διαδικτύου &
  Ηλεκτρονικών Εκδόσεων:  Αμαλία Γκώρου
 • Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων:  Αγγελική Ρουμελιώτου
 • Μέλος:  Νικόλαος Ζέρβας
 • Μέλος:  Ιωάννης Ρεμπούτζιας
 • Μέλος:  Ευθυμία (Έφη) Θάνου
 • Μέλος:  Γεώργιος Σαμπροβαλάκης
 • Μέλος:  Κυριάκος Φουλίδης

Σελίδα 6 από 6

Facebook

Επικοινωνία

 

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

 

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.