Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 104 32 Αθήνα, 5ος Όροφος.
Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
Είσοδος στο μητρώο μελών : https://mitroo.skle.gr/

Περίπου 60-70 χιλιάδες συμπολίτες μας περιμένουν να εξετασθούν μετά από εννέα μήνες από τις Επιτροπές των  ΚΕΠΑ και να λάβουν γνωμάτευση για το ποσοστό αναπηρίας ώστε να προχωρήσουν στην κατάθεση εκ νέου των δικαιολογητικών για την έκδοση του επιδόματός τους ή της σύνταξής τους.  Ο ΣΚΛΕ καταγγέλλει  την ανωτέρω περιγραφόμενη απαράδεκτη κατάσταση και ζητάει την άμεση επίλυση του προβλήματος των πολύμηνων καθυστερήσεων,  δημιουργώντας περισσότερα σημεία ΚΕΠΑ, ενισχύοντας τα με ιατρούς με τις απαραίτητες ειδικότητες και λειτουργώντας ΚΕΠΑ σε κάθε μονάδα Υγείας ΙΚΑ. Ολόκληρη η παρέμβαση του ΣΚΛΕ παρατίθεται ακολούθως.

 Ο ΣΚΛΕ διαπιστώνει ότι σήμερα 6 μήνες μετά την λειτουργία των ΚΕΠΑ οι πολίτες συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται αναμένοντας έως και 7 ώρες στις γραμματείες των 45 σημείων ΚΕΠΑ πανελλαδικά απλά και μόνο για να καταθέσουν μία αίτηση ενώ ακολούθως η αναμονή για την εξέταση τους από την Υγειονομική Επιτροπή μπορεί να διαρκέσει έως και 4 μήνες. Από τις πολύμηνες αναμονές οι δικαιούχοι έχουν περιέλθει σε κατάσταση ένδειας και αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους. Ο ΣΚΛΕ καταγγέλλοντας την ανωτέρω περιγραφόμενη απαράδεκτη κατάσταση την οποία βιώνουν καθημερινά χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι ανήκουν μάλιστα στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ζητάει την άμεση επίλυση του προβλήματος, είτε δημιουργώντας περισσότερα σημεία ΚΕΠΑ, είτε λειτουργώντας ΚΕΠΑ σε κάθε μονάδα Υγείας ΙΚΑ. Ολόκληρη η παρέμβαση του ΣΚΛΕ παρατίθεται ακολούθως:ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 550 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ) ME ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΚΛΕ


Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα προσωπικής επιτυχίας κάθε νέου και κάθε πολίτη με αναπηρία, αλλά και το σημαντικότερο μοχλό ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας κάθε χώρας. Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, στο πλαίσιο επιμόρφωσης των μελών της και μη συνεχίζει και αυτή τη χρονιά την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο των προβλέψεων της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έτσι καθορίζεται και η υποχρέωση της πολιτείας να αναβαθμίζει διαρκώς την παρεχόμενη εκπαίδευση στα άτομα με αναπηρία όλων των ηλικιών και για όλα τα στάδια προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την παροχή δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης - ενσωμάτωσης στη γενική εκπαίδευση (inclusive education) ή και ειδικής εκπαίδευσης. Κατά τη συμπερίληψη στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών,
Το πρόγραμμα εστιάζει στην αντιμετώπιση των εμποδίων στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της Καθολικής Σχεδίασης ή Σχεδίαση για Όλους, που είναι ο συστηματικός τρόπος παροχής εκπαιδευτικών μέσων και υπηρεσιών ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές στη μέγιστη δυνατή έκταση λειτουργικών δυνατοτήτων τους. Η Καθολική Σχεδίαση είναι το επιστημονικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρακτικής και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά μέσα και υπηρεσίες που είναι άμεσα προσβάσιμα από μαθητές με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες και: α) παρέχει ευελιξία στους τρόπους παρουσίασης των εκπαιδευτικών πληροφοριών, στους τρόπους που οι μαθητές αποκρίνονται ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, στους τρόπους εμπλοκής τους στη διαδικασία της μάθησης β) μειώνει τα εμπόδια στη διδασκαλία, παρέχει κατάλληλη υποβοήθηση, διευκολύνσεις και προκλήσεις και υποστηρίζει την επίτευξη υψηλών προσδοκιών για όλους τους μαθητές, γ) παρέχει Υπηρεσίες Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ), που μπορεί να είναι κάθε συσκευή, εξοπλισμός, μέσο ή υλικό και λογισμικό πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την επαύξηση, διατήρηση ή βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας κάθε μαθητή.


Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες:
•    Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Θεωρητικό Πλαίσιο και Δομές
•    Νομοθετικό Πλαίσιο, ΑΠΣ και ΔΕΠΣ Ειδικής Αγωγής
•    Διεπιστημονική Συνεργασία
•    Παιδαγωγική της Ένταξης και συμπερίληψη
•    Αναλυτικά Προγράμματα Εκπαίδευσης: θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές
•    Αρχική – Ενδιάμεση και Τελική Αξιολόγηση των μαθητών
•    Διαδικασία Διάγνωσης – Διαφοροδιάγνωσης
•    Διαφοροποιημένη Διδασκαλία
•    Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης
•    Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες
•    Κατηγοροποίηση – Αξιολόγηση – Διάγνωση των ΜΔ
•    Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση
•    Κατάρτιση και Εφαρμογή Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (ΕΠΕ)
•    Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία
•    Στοιχεία Γενικής, Εξελικτικής, Σχολικής και Κλινικής Ψυχολογίας
•    Νόηση- Νοημοσύνη: Ορισμοί και Έννοιες
•    Συσχέτιση Νοημοσύνης και Μάθησης
•    Εκπαιδευτικές Ανάγκες παιδιών με Νοητική Ανεπάρκεια
•    Συστήματα Ταξινόμησης Νοητικής Ανεπάρκειας
•    Σύνδρομο Down
•    Ψυχοκινητική ανάπτυξη
•    Εγκεφαλική παράλυση
•    Διαταραχές Κινητικότητας
•    Πολυαναπηρίες
•    Εκπαίδευση Παιδιών με Τύφλωση
•    Εκπαίδευση Παιδιών Κώφωση και Τυφλοκώφωση
•    Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Αυτισμός: Γνωστικές και Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις
•    Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Asperger
•    Μοντέλα και Προσεγγίσεις Παρέμβασης στον Αυτισμό
•    Συμπτώματα, Κλινική Εικόνα, Διάγνωση και αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
•    Προσαρμογές και διευκολύνσεις με υποστηρικτικές τεχνολογίες
•    Λογισμικά για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
•    Τεχνικές χρησιμοποίησης των Λογισμικών και των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών
•    Συμβουλευτική και Στήριξη Μαθητών
•    Συμβουλευτική και Στήριξη Οικογένειας Η Διάρκεια του προγράμματος είναι ένα έτος, 550 ώρες
Στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται:
Εισηγήσεις, Πρακτική άσκηση, Συμμετοχή σε συνέδριο, e-learning (ασύγχρονη παρακολούθηση μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα), παροχή Λογισμικού, Αξιολόγηση των επιμορφούμενων για την πιστοποίηση των σπουδών
Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  από Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη

Έναρξη εγγραφών: Ιούλιος 2014                 
Τμήματα μέχρι 30 ατόμων
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας                         

Έναρξη μαθημάτων: 20-21 Σεπτεμβρίου 2014

Πληροφορίες στη γραμματεία της ΕΕΦ τηλ. 2103635701
κα Θεοδωροπούλου Σούλα (ώρες 10.00-14.00) 
κα Ζωγοπούλου Δήμητρα (ώρες 15.00- 19.00)
Για επιπλέον πληροφορίες 6944333134
Αποστολή της αίτησης (επισυνάπτεται) υποχρεωτικά με e-mail στο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οικονομικό κόστος:
Προκαταβολή 250 ευρώ με την εγγραφή
Συνολικό κόστος 850 ευρώ και εξόφληση σε τέσσερις (4) δόσεις
Συνολικό κόστος 750 ευρώ και εξόφληση σε δύο (2) δόσεις
*Ειδική προσφορά (έκπτωση 15%) για ομάδες άνω των 5 ατόμων

http://skle.gr/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2:%CE%91%CE%BC%CE%B5%CE%91&Itemid=91ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-25 ΣΕ ΣΕΡΡΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΜΑ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΥΒΟΥΛΟΣ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων Κοινωνικών Λειτουργών, μελών του ΣΚΛΕ με την χρηματοδότηση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) 1-25, έτους 2014 στις Σέρρες και τη Δράμα.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε Κοινωνικούς Λειτουργούς εργαζομένους για τους οποίους έχει αποδοθεί στο ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 0,45% και εργάζονται σε επιχειρήσεις (ΝΠΙΔ) που απασχολούν 1-25 άτομα.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 40 ώρες. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε κατάλληλους για την εκπαίδευση χώρους που θα εξευρεθούν από το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ.

Οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου (4 ώρες ανά ημέρα) και προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5€ ανά ώρα εκπαίδευσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2.    ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΜ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

3.    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ IBAN.

4.    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ TA ETH 2013 - 2014 KAI 2014 - 2015 ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

Οδηγίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την πραγματοποίηση ενός προγράμματος απαιτείται η εκ των προτέρων εκδήλωση ενδιαφέροντος από 25 τουλάχιστον υποψήφιους καταρτιζόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του ΣΚΛΕ και να την υποβάλλουν στο συνεργζόμενο ΚΕΚ μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 30/6.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σπυρου Θανασης ΤΗΛ: 6946996386
ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ, ΤΗΛ: 2521074510, E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΙΤΗΣΗ ΛΑΕΚ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ 1-25 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) σε συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΥΝΑΜΙΚΗ πρόκειται να υλοποιήσει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων Κοινωνικών Λειτουργών, μελών του ΣΚΛΕ με την χρηματοδότηση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) 1-25, έτους 2014 στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα, το Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τη Δυτική Μακεδονία, την Καβάλα, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη.

Τα προγράμματα απευθύνεται σε Κοινωνικούς Λειτουργούς εργαζομένους για τους οποίους έχει αποδοθεί στο ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 0,45% και εργάζονται σε επιχειρήσεις (ΝΠΙΔ) που απασχολούν 1-25 άτομα.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος είναι 40 ώρες. Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε κατάλληλους για την εκπαίδευση χώρους που θα εξευρεθούν από το ΚΕΚ ΔΥΝΑΜΙΚΗ.

Οι καταρτιζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συγκεκριμένη εκπαίδευση θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί εκτός ωραρίου (4 ώρες ανά ημέρα) και προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος ύψους 5€ ανά ώρα εκπαίδευσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1.    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

2.    ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΜ Ή ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

3.    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ (ΠΡΩΤΟ ΟΝΟΜΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ IBAN.

4.    ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΓΙΑ TA ETH 2013 - 2014 KAI 2014 - 2015 ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ

Οδηγίες εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Για την πραγματοποίηση ενός προγράμματος απαιτείται η εκ των προτέρων εκδήλωση ενδιαφέροντος από 25 τουλάχιστον υποψήφιους καταρτιζόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του ΣΚΛΕ και να την υποβάλλουν στα αντίστοιχα Περιφερειακά / Τοπικά Τμήματα του ΣΚΛΕ στους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 20/5 αφού επικοινωνήσουν μαζί τους ως ακολούθως:

Αθηνα και γενικη επιβλεψη από το ΔΣ: Σπυρου Θανασης 6946996386
Λαρισα : Καρτσαφλεκης Αποστολης 6938343614
Βολος: Τσαμανδουρα Νικολετα 6977261719
Καρδιτσα: Τσιαλκουτη Μαρια 6978952660
Κοζανη, Γρεβενα, Καστορια: Βαβλιαρα Τασα 6948463765
Καβαλα, Κομοτηνη, Αλεξανδρουπολη : Φιλιππιδης Γιωργος 6948071986
Ιωαννινα: Τσουμανης Δημητρης 6942860021
Θεσσαλονικη : Καραστεργιου Κατερινα 6973581846
Πατρα: Παπαλεωνιδοπουλος Γιωργος 6980363832
Τρικαλα: Λουλέ Δημητρα 6976081700

Για τους συναδέλφους που κατοικούν στην Αθήνα η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στα γραφεία του ΣΚΛΕ (Τοσίτσα 19, 10683 Αθήνα), Τρίτη & Πέμπτη 18:00-20:00.

ΑΙΤΗΣΗ ΛΑΕΚ


Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας που δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 1137/Β/5-5-2014 ΦΕΚ εγκρίθηκε η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας, με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία», με δύο κατευθύνσεις: 1) Κλινική Κοινωνική Εργασία με Παιδιά,Εφήβους και Οικογένεια, και 2) Κοινοτική Κοινωνική Εργασία απο το Ακαδημαικό Έτος 2014-2015.


ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
13 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, στο αμφιθέατρο του Λατσείου Κέντρου Εγκαυμάτων- του Γεν. Νοσοκομείου Ελευσίνας, (Λεωφ. Γ. Γεννηματά Μαγούλα)


Την Ημερίδα, οργανώνει το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Θριάσιου Νοσοκομείου σε συνεργασία με το Τμήμα Έρευνας και Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης .
Ώρες διεξαγωγής: 9:00-15:00.

Οι εγγραφές μπορούν να γίνουν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://meeting.kooloo.gr/, είτε μέσω fax: 210-5551243, αφού συμπληρωθεί η αίτηση εγγραφής. Στην ίδια ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε το πρόγραμμα και τους ομιλητές.

Επισημαίνεται ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. H συμμετοχή είναι δωρεάν και θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Πληροφορίες: τηλ:2132028857-8.(Καθημερινές, 08:00-09:00 & 14:00 – 15:00)


ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
“Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014


Η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Yγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης συνδιοργανώνουν και λειτουργούν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία- Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση.
Το ΠΜΣ προκηρύσσει νέο διετή κύκλο σπουδών από το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 32210/Β7/30-3-2005 και του ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 456/8-4-2005, Τεύχος 2. Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.
Για την απόκτηση του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί προς επιλογή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου ΑΕΙ της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται κατ’ αρχήν δεκτές υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών συναφούς αντικειμένου ως οι νόμοι ορίζουν (άρθρο 16 παρ. 1α του Ν 2327/95) προερχόμενοι από Τμήματα: Επιστημών Υγείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Στατιστικής, Ασφαλιστικών Αναλογιστικών Μελετών, Διοικητικής Επιστήμης. καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 ΦΕΚ 114Α').
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι κατά ανώτατο όριο δέκα πέντε (15).
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής είναι η συμμετοχή σε προσωπική συνέντευξη. Πρόσθετα κριτήρια για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, είναι ο βαθμός του πτυχίου, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, δημοσιεύσεις - επιστημονικές ανακοινώσεις, πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του υποψηφίου, εντοπιότητα, συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις έως και 20/9/2013, στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Κτήριο 12, Α’ όροφος Μικράς Ασίας 75, Γουδή 115 27, τηλ. 210 746 2059, στη Γραμματεία του γραφείου της Καθηγήτριας Α. Λινού, με την ένδειξη «ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία»), τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
•     Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται από τη Γραμματεία).
•     2 φωτογραφίες ταυτότητας
•    Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου
•    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
•    2 συστατικές επιστολές. Κάθε επιστολή θα είναι σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο από τον αντίστοιχο φορέα, με σαφή ένδειξη: «ΠΜΣ Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία» και το όνομα του υποψηφίου.
•    Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
•    Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο.
•    Τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αντίγραφα πτυχίου, TOEFL score εάν υπάρχει) ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
•    Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (ECDL ;ή άλλο συναφές πιστοποιητικό εάν υπάρχει).
•    Έκθεση ενδιαφέροντος και τεκμηρίωση των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου ΠΜΣ.
•    Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠΜΣ.
•    Κάθε άλλο στοιχείο το οποίο κατά τη γνώμη των υποψηφίων θα συνέβαλε στην πληρέστερη άποψη των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Αναλόγως τον αριθμό των υποψηφίων και μετά από αρχικό έλεγχο των αιτήσεων, η Επιτροπή Επιλογής Φοιτητών δύναται να ορίσει γραπτές εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, στον χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην αγγλική γλώσσα εντός του πρώτου 15νθημέρου μηνός Οκτωβρίου 2013. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για την ύλη, τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής των εξετάσεων.
Οι επιτυχόντες φοιτητές και μόνον θα ειδοποιηθούν από την Γραμματεία σχετικά με την αποδοχή της αίτησης τους.
Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013. Τα μαθήματα θα γίνονται στην Αίθουσα Υπογείου του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.
Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται στα 1,000 Ευρώ ανά εξάμηνο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 10.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.:
    στη Γραμματεία του γραφείου της Καθηγήτριας Α. Λινού Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ιατρικής Στατιστικής, Μικράς Ασίας 75, Γουδή 115 27, τηλ. 210 746 2059
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και η περιγραφή του ΠΜΣ είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη διεύθυνση: http://grammateia.med.uoa.gr/. καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.envocc.gr.


Η πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής
Καθηγήτρια Αθηνά Λινού


Ημερίδα 'Παιδική Προστασία. Αναδοχή - Υιοθεσία'

Ημερίδα για την υιοθεσία διοργανώνουν η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας, ο Δήμος Περιστερίου και το Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής ‘Η Μητέρα’.

H Ημερίδα με θέμα: «Παιδική Προστασία. Αναδοχή - Υιοθεσία» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο ΚΥΒΕ (Εθν. Μακαρίου 1, Περιστέρι) από τις 09:00 π.μ. έως 15.00 μ.μ.

Θα αναπτυχθεί το θεσμικό - νομικό πλαίσιο της Υιοθεσίας και της Αναδοχής, θα αναδειχθούν οι διαδικασίες πραγματοποίησής τους, ο ρόλος των κοινωνικών υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β΄βαθμού, ενώ θα κατατεθεί και μαρτυρία Αναδόχου Μητέρας.

Η ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Ενεργός από την αρχαιότητα ο θεσμός της υιοθεσίας, εκτός από κοινωνική πράξη, στις μέρες μας κατοχυρώνεται και νομοθετικά, ώστε το θετό παιδί να διασφαλίζεται ότι απολαμβάνει όλα τα προνόμια και δικαιώματα ενός φυσικού παιδιού.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι υποψήφιοι θετοί γονείς συνήθως επιδιώκουν να διαλέξουν υγιή παιδιά, με αποτέλεσμα την αναμονή, καθώς τα παιδιά που προστατεύονται από τις κρατικές υπηρεσίες συχνά δεν εντάσσονται στη σφαίρα των επιθυμιών των υποψηφίων γονέων.

Λύση στο πρόβλημα, φαίνεται να δίνει ο θεσμός της αναδοχής, που επιχειρεί να αποκαταστήσει οικογενειακά, παιδιά με αναπηρίες ή παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, αφού διαφορετικά, τα παιδιά αυτά θα ζήσουν σε ένα Ίδρυμα για όλη τους της ζωή.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, χαιρετισμό θα απευθύνουν η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας Ευθυμία Μπέκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου, ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης και ο Πρόεδρος του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής ‘Η Μητέρα’, Δημήτρης Βεζυράκης.

Στην πρώτη συνεδρία της ημερίδας, θα αναλυθούν το Νομικό Πλαίσιο της Υιοθεσίας, το θέμα της υιοθεσίας μέσω του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού, ο ρόλος των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι διακρατικές υιοθεσίες.

Στη δεύτερη συνεδρία θα συζητηθεί ο θεσμός της αναδοχής, το θεσμικό του πλαίσιο, η παρουσίασή του ως θεσμός παιδικής προστασίας, αλλά και η αναζήτηση ριζών μέσω των υπηρεσιών. Παράλληλα, ανάδοχος μητέρα θα αναφερθεί στην προσωπική της εμπειρία από την αναδοχή παιδιού.

 

Ημερίδα
«Παιδική Προστασία – Υιοθεσία - Αναδοχή»
Τετάρτη 25-09-2013 στο ΚΥΒΕ Περιστερίου, Εθν. Μακαρίου 1
09:00 - 09:30
Προσέλευση
09:30 – 10:00
Χαιρετισμός από την
Γενική Γραμματέα Πρόνοιας Ευθυμία Μπέκου
Χαιρετισμός από τον
Αντιπεριφερειάρχη Δυτ. Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου
Χαιρετισμός από το
Δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη
Χαιρετισμός από τον
Πρόεδρο του Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής
«Η Μητέρα» Δημήτρη Βεζυράκη
10:00 – 12:00
Α’ Συνεδρία: ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Συντονιστής: Δημήτρης Καραγιώργος,
Διευθυντής Σύνταξης iatronet.gr
Νομικό Πλαίσιο Υιοθεσίας
Ροϊδη Κων/να, Δικηγόρος – Νομικός Συνεργάτης ΚΠΠΑ « Η ΜΗΤΕΡΑ »
Υιοθεσία μέσω Κέντρου Προστασίας του Παιδιού
Ελευθερία Ψαρρά, Κοινωνική Λειτουργός,
Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας ΚΠΠΑ « Η ΜΗΤΕΡΑ »
Ο ρόλος των Κοινωνικών Υπηρεσιών της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού
Βάνα Θωμά, Αναπληρώτρια, Προϊσταμένη Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας
Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου,
Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Πολιτικής Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Περιστερίου
Διακρατικές υιοθεσίες
Eλένη Απουσίδου, Προϊσταμένη Αρχής Διακρατικών Υιοθεσιών
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
12:00 – 12:30
Διάλειμμα
12:30 – 14:00
Β’ Συνεδρία: ΑΝΑΔΟΧΗ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΡΙΖΩΝ
Συντονιστής: Άννα Παπαδομαρκάκη,
Δημοσιογράφος iatronet.gr
Θεσμικό πλαίσιο Αναδοχής – Θεσμός Παιδικής Προστασίας
Βασιλική Μπαρούχου, Κοινωνική Λειτουργός,
Υπεύθυνη Τμήματος Αναδόχων ΚΠΠΑ « Η ΜΗΤΕΡΑ »
Αναζήτηση Ριζών μέσω Υπηρεσιών
Ασημίνα Παυλίδου, Κοινωνική Λειτουργός,
Υπεύθυνη Τμήματος Γονέων – Παιδιών
Εμπειρία Αναδόχου Μητέρας
Ερωτήσεις

14:00 -14:30

Συμπεράσματα -  Λήξη Ημερίδας

Συντονιστής: Δ. ΒΕΖΥΡΆΚΗΣ

 


Προς: 1) Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού, κο Αρβανιτόπουλο Κων/νο

2) Όπως πίνακας αποδεκτών

Θέμα: «Άμεση Απόσυρση των Ρυθμίσεων του Σχεδίου Αθηνά που Καταργούν και Υποβαθμίζουν την Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία»

Κύριε Υπουργέ,

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος είναι το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο των 5.500 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας που αριθμεί 15 Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε ολόκληρη τη χώρα από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.

Στο Σχέδιο Αθηνά, που την Τετάρτη δόθηκε στη δημοσιότητα, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που όχι μόνο υποβαθμίζουν αλλά καταργούν την Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία[1].

Ειδικότερα:

· Καταργείται η κατεύθυνση της Κοινωνικής Εργασίας και μαζί της, η πανεπιστημιακή εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών στην Ελλάδα, αφού στο νέο μηχανογραφικό το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, το οποίο προσφέρει σπουδές στην Κοινωνική Εργασία με μορφή κατεύθυνσης, υποβιβάζεται αυτοτελώς σε κατεύθυνση,

· Καταργείται το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας,

· Μειώνεται δραματικά ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στα εναπομείναντα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας

Είναι εντελώς παράδοξη και προκλητική η υποβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Κοινωνική Εργασία, σε μία εποχή όξυνσης των κοινωνικών προβλημάτων και δραματικής αύξησης των πολιτών που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις αυτές, συνιστούν σημαντική οπισθοδρόμηση και έρχονται σε κατάφορη αντίθεση με τα ισχύοντα, διεθνώς κριτήρια, για την εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, μέσω των οποίων οι πτυχιούχοι Κοινωνικοί Λειτουργοί αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος η οποία αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνώς.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση των ρυθμίσεων για την εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αθηνά.

Κύριε Υπουργέ,

Σας καλούμε έστω και την ύστατη αυτή στιγμή να μην συνηγορήσετε με την υπογραφή σας στην υποβάθμιση της Εκπαίδευσης των Κοινωνικών Λειτουργών με ότι αυτό συνεπάγεται και στην μείωση του αριθμού εξειδικευμένων επιστημόνων που στελεχώνουν κοινωνικοπρονοιακές δομές, ιδιαίτερα στη σημερινή κατάσταση κρίσης.

Αναμένουμε τις ενέργειες σας.[1] Οι σπουδές στην Κοινωνική Εργασία προσφέρονται σε προπτυχιακό επίπεδο από τρία (3) ομώνυμα τμήματα των Τ.Ε.Ι Αθήνας, Πάτρας, Ηρακλείου και από το Ακαδημαϊκό Έτος 1996 – 1997 με μορφή «Κατεύθυνσης» από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτό είναι και το μοναδικό Τμήμα που «θεραπεύει» το αντικείμενο αυτό και παρέχει σπουδές Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας.

 

Πίνακας Αποδεκτών :
1.    Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κο Παπαθεοδώρου Θεόδωρο
2.    Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κο Κυριαζή Αθανάσιο
3.     Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς:  κο Κανελλόπουλο Παναγιώτη

4. Πρύτανη Δ.Π.Θ. κο Ρέμελη Κωνσταντίνο

5. Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού κο Κορτσάρη Αλέξανδρο
6. Αντιπρύτανη φοιτητικών θεμάτων και εξωτερικών υποθέσεων κο Γεώργιο Κώστα

7. Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Κοινοποίηση:

1. Σεβασμιότατο Μητροπολιτή Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονα

2. Υπουργό Εσωτερικών, κο Ευριπίδη Στυλιανίδη

3. ΝΔ

4. ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ ΕΚΜ

5. ΠΑΣΟΚ

6. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

7. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

8. ΚΚΕ

9. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας

10. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρας

11. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Ηρακλείου

12. Σύλλογο Φοιτητών Κοινωνικής Διοίκησης «Ο Μ. Αλέξανδρος»

13. Σπουδαστικό Σύλλογο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας

14. Σπουδαστικό Σύλλογο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Πάτρας

15. Σπουδαστικό Σύλλογο Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Ηρακλείου

16. ΣΕΚΕ

17. Τοπικά Τμήματα ΣΚΛΕ


Σελίδα 4 από 19

Εκλογές ΣΚΛΕ 2022

 

Το επιστημονικό περιοδικό του ΣΚΛΕ ψηφιακά

socwork.gr
Δωρεάν τα τεύχη 111 και 112 

Γίνετε μέλος του ΣΚΛΕ

Νέο!
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στο ΝΠΔΔ ΣΚΛΕ

 

Επιτροπές

Facebook

Επικοινωνία


Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ
3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα : 2108834818, 2108827071
κινητό: 6972607021

email:

Шаблоны Joomla 2015