Ενιαίος Κλάδος ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Πάγια θέση και αίτημα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, η οποία έχει εκφραστεί με μια πληθώρα ενεργειών τα τελευταία 25 έτη συμπεριλαμβανομένων έγγραφων παρεμβάσεων προς τα αρμόδια Υπουργείο Εσωτερικών και Παιδείας, προς όλα τα κόμματα αλλά και συναντήσεων με όλους τους αρμόδιους φορείς, Υπουργεία, ΑΣΕΠ αλλά και κατάθεση σχετικής πρότασης τροπολογίας στη Βουλή, είναι η ένταξη όλων των Κοινωνικών Λειτουργών, πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ένα ενιαίο κλάδο ΠΕ/ΤΕ με βασικό προσόν διορισμού το Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αντίστοιχα η μετατροπή όλων των οργανικών θέσεων ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας σε ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με νομοθετική ρύθμιση.

 

Παρά το γεγονός ότι πρόσφατα τροποποιήθηκε το Προσοντολόγιο (ΠΔ 85/2022) που καθορίζει τους Κλάδους και τα Προσόντα διορισμού οι θέσεις μας αυτές δεν λήφθηκαν υπόψιν με αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υφίσταται η διάκριση και η άνιση μεταχείριση του κλάδου κατά τη διαδικασία προκήρυξης πλήρωσης θέσεων σε φορείς και υπηρεσίες του δημοσίου.

 

Αναλυτικότερα, οι ειδικότητες και οι κλάδοι των προκηρυσσόμενων προς πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού διαμορφώνονται ως αποτέλεσμα των αντίστοιχων ειδικοτήτων και κλάδων προσωπικού που περιγράφονται ως οργανικές θέσεις (μόνιμοι/αορίστου) και ορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της εκάστοτε υπηρεσίας του δημόσιου τομέα. Ως εκ τούτου, αν στις διατάξεις του ΟΕΥ ενός δημόσιου φορέα για την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού η θέση περιγράφεται ως ΤΕ όταν προκηρυχθεί η θέση, στους απαιτούμενους τίτλους σπουδών θα ζητείται πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ), ήτοι αποφοίτων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των ΤΕΙ/ΑΤΕΙ Αθήνας, Πάτρας και Κρήτης. Αντίστοιχα, αν στις διατάξεις του ΟΕΥ ενός δημόσιου φορέα η θέση για την ειδικότητα του Κοινωνικού Λειτουργού περιγράφεται ως ΠΕ όταν προκηρυχθεί η θέση στους απαιτούμενους τίτλους σπουδών θα ζητείται πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ), ήτοι αποφοίτων του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετά την μετεξέλιξη των ΑΤΕΙ σε Πανεπιστήμια και των αποφοίτων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας του ΠΑΔΑ , του Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης και της Πάτρας.

 

Όπως γνωρίζετε όλοι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί, απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ, έχουμε κοινά επαγγελματικά δικαιώματα τόσο στο ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και ασκούμε το επάγγελμα του Κοινωνικού Λειτουργού μετά την έκδοση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος, που χορηγείται κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τους πτυχιούχους όλων των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΔ 23/1992, άρθρο 54 του Ν. 3918/2011).

 

Επιπλέον με τις διατάξεις των άρθρων 75 επόμενα του Νόμου 4488/2017 προσδιορίζονται οι κανόνες της σύστασης, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας ΣΚΛΕ, ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, προβλεπόμενης της εγγραφής στα μητρώα του όλων ανεξαιρέτως των κοινωνικών λειτουργών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την σαφή πρόβλεψη του άρθρου 77 παρ. 2 του Νόμου 4488/2017, «Τακτικά μέλη του ΣΚΛΕ είναι υποχρεωτικά όλοι οι κοινωνικοί λειτουργοί που είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου της Θράκης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας και β) Σχολών ή τμημάτων της αλλοδαπής, των οποίων τα διπλώματα έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα με τα διπλώματα των ημεδαπών σχολών και τμημάτων».

 

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νομοθέτης αντιμετωπίζει με όμοιο τρόπο τους Κοινωνικούς Λειτουργούς, είτε προέρχονται από την πανεπιστημιακή, είτε την τεχνολογική εκπαίδευση, προκειμένου περί της υποχρεωτικής εγγραφής τους στα μητρώα του ΣΚΛΕ. Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί, ότι στα συγκεκριμένα ΝΠΔΔ σωματειακής μορφής, όπως είναι και ο ΣΚΛΕ, εγγράφονται υποχρεωτικώς ως μέλη όλοι όσοι ασκούν την ίδια ακριβώς επαγγελματική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, εφόσον προβλέπεται ρητώς η εγγραφή στον ΣΚΛΕ αδιακρίτως όλων των Κοινωνικών Λειτουργών -ΠΕ και ΤΕ-, γεννάται τεκμήριο περί της από μέρους τους εκτέλεσης της ίδιας ακριβώς επαγγελματικής δραστηριότητας.

 

Οι απαντήσεις που έχουμε λάβει έως σήμερα αναφέρονται στο ισχύον νομικό και θεσμικό πλαίσιο που δημιουργεί το φαινόμενο της διάκρισης και του διαχωρισμού μεταξύ των Κοινωνικών Λειτουργών και δεν επιτρέπει τη σύσταση ενιαίας κατηγορίας και κλάδου είτε Κοινωνικών Λειτουργών είτε άλλων ειδικοτήτων προσωπικού χωρίς να γίνεται αναφορά στα ζητήματα που θέτουμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Έτσι παρά το γεγονός ότι πλέον τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην κοινωνική εργασία στη χώρα μας έχουν διαφοροποιηθεί δραστικά, το επάγγελμα εξακολουθεί να περιγράφεται με δεδομένα που δεν ανταποκρίνονται στα σημερινά δεδομένα, διατηρώντας τον ακατανόητο διαχωρισμό σε ΠΕ – ΤΕ.

 

Έτσι εξακολουθεί να υφίσταται η ένταξη των υπαλλήλων σε θέσεις κλάδου των οριζόμενων εκ του Υπαλληλικού Κώδικα κατηγοριών και η διατήρηση της διάκρισης αυτών να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος της υπηρεσιακής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και η βούληση του νομοθέτη για διάκριση των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ.

 

Εξαίρεση αποτελεί η πλήρωση θέσεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), όπως σε συγχρηματοδοτημένα προγράμματα, όπου δεν υφίσταται ύπαρξη οργανικών θέσεων και ζητήματα υπηρεσιακής εξέλιξης, και κατά συνέπεια καθίσταται εφικτή η προκήρυξη της ειδικότητας του Κοινωνικού Λειτουργού ως ΠΕ/ΤΕ.

 

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος αναγνωρίζει τις συνέπειες που υφίστανται τα μέλη του λόγω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, θεωρεί όλα τα μέλη του ισότιμα και δεν λειτουργεί υπέρ της μιας ή της άλλης εκπαιδευτικής κατηγορίας. Δια μέσου του Διοικητικού καθώς και των Περιφερειακών Συμβουλίων με παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς θα συνεχίζει να διεκδικεί:

 

  • την δημιουργία ενιαίου κλάδου και κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με βασικό προσόν διορισμού το Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • την ισοτίμηση των πτυχίων ΤΕ και ΠΕ.
  • την ισότιμη κατανομή θέσεων Κοινωνικών Λειτουργών κλάδων ΠΕ και ΤΕ στους οργανισμούς και τους κανονισμούς κάθε δημόσιου φορέα.
  • τον ορισμό της ειδικότητας των Κοινωνικών Λειτουργών ως ΠΕ/ΤΕ σε κάθε προκήρυξη πλήρωσης θέσεων έκτακτου προσωπικού.
  • την μετατροπή των όλων των οργανικών θέσεων ΠΕ και ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικών Λειτουργών σε ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικών Λειτουργών.

 

 

Διεθνής Ομοσπονδία Κοινωνικών Λειτουργών

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Επικοινωνία

Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ΝΠΔΔ

Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 19, 5ος Όροφος, 10432 Αθήνα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2108834818, 2108827071, 6972607021

Email: info@skle.gr

Breitling replica richard mille watch , interior angles of the balance cock are beveled and polished and the micro-rotor bridge is beveled and polished. This is as good as it gets. The layout of the dial is also rather enjoyable, these movements, he has been waering an Omega Seamasters for many years now. rolex replica: affordwatches For starters there was the now famous Seamaster Professional 300m that is nicknamed after its famous wearer. Later there was a 45.5mm Seamaster Planet Ocean 600m and a 42mm Seamaster Planet Ocean 600m with ceramic bezel. For its latest adventures.